Bibliotheek Wommelgem

Dienstreglement

Dit reglement is geldig tot 31/12/2017.

 

DIENSTREGLEMENT

Art. 1.- De gemeentelijke openbare bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Art. 2.- De openingsuren zijn de volgende:

Maandag

18.00

tot

20.30

Dinsdag 

14.00

tot

17.00

Woensdag

14.00

tot

17.00

Donderdag

15.00

tot

20.30

Vrijdag              

09:00

tot

12.00

Zaterdag

09.30

tot

12.30

 

Art. 3.- Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Voor jongeren beneden de 12 jaar is de toestemming van de ouders vereist. Aan vreemdelingen die in het buitenland wonen zal bij inschrijving een waarborgsom van 10 euro worden gevraagd. Die waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. Uitleningen gebeuren met de elektronische identiteitskaart. Wie niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, krijgt een lenerspasje. Voor het vervangen van een verloren of beschadigd lenerspasje wordt 1 euro aangerekend.

Art. 4.- Het lidgeld bedraagt 2,50 euro per jaar. Jongeren beneden de 18 jaar moeten geen inschrijvingsgeld betalen. Het gebruik van alle gedrukte materialen en van cd’s - in de bibliotheek of via uitlening - is gratis. Ook het raadplegen van elektronische informatie is gratis. De uitleentermijn van boekmaterialen bedraagt 4 weken (28 kalenderdagen). De uitleentermijn van cd’s bedraagt     3 weken. Een verlenging van deze termijnen is mogelijk voor zover deze materialen niet door andere leners zijn aangevraagd. Verlengen kan aan de balie van de bibliotheek, telefonisch, online via de catalogus. Het uitleengeld voor de dvd’s bedraagt 0,50 euro per eenheid per uitlening. De uitleentermijn is 3 weken. Verlenging is niet mogelijk.  Ieder lid kan tot 20 materialen tegelijkertijd uitlenen.

Art. 5.- Wie de geleende materialen te laat terugbrengt, betaalt 20 eurocent per eenheid en per uitleendag achterstand, vermeerderd met de administratiekosten.

Art. 6.- Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

Art. 7.- De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend.    De audiovisuele materialen mogen niet gekopieerd worden. Ze mogen enkel gebruikt worden voor privé doeleinden. Overtredingen dienaangaande zijn volledig ten laste van de ontlener.

Art. 8.- De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Bij het ontvangen van een beschadigd materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Art. 9.- De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het materiaal betalen, desgevallend verhoogd met de verwerkingskosten. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. De lener mag het beschadigd materiaal houden indien het kan vervangen worden. Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Art 10.- De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Art. 11.- Materialen die uitgeleend zijn, kunnen worden gereserveerd. Die service is kosteloos. Het bibliotheekpersoneel kan het aantal reserveringen per lener beperken. Materialen die niet voorhanden zijn kunnen, in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken, worden aangevraagd. De kosten hiervoor bedragen 2 euro per aangevraagd materiaal.

Art. 12.- In de bibliotheek dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de rust en orde niet worden verstoord en dat de schikking van de materialen bewaard blijft. Beschadiging van computers en/of programma's worden integraal betaald door de schade-verwekker. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die door bibliotheekmaterialen wordt toegebracht aan de weergaveapparatuur van de ontlener. De leners hebben enkel toegang tot de voor het publiek bestemde lokalen. In het gebouw mag niet worden gerookt. Personen op rolschaatsen e.d. worden niet toegelaten. Dieren zijn niet toegelaten.

Art. 13.- De naslagwerken en de dagbladen kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. De tijdschriften zijn uitleenbaar, met uitzondering van het laatste nummer. Voor bepaalde tijdschriften kan de bibliothecaris beslissen ze enkel ter raadpleging beschikbaar te houden. Fotokopiëren is mogelijk op voorwaarde dat de auteursrechten worden gerespecteerd.

Art. 14.- Door zich in de bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, dat hem bij inschrijving wordt overhandigd.

Art. 15.- Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.

Art. 16.- Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Goedgekeurd door het beheersorgaan in vergadering van 30 oktober 2013.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013