Bibliotheek Wommelgem

Reglement

Dit reglement is geldig vanaf 1/1/2018.

DIENSTREGLEMENT BIBBUREN

Iedere bibliotheekbezoeker is onderworpen aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 1. Bibburen

Bibburen is een interlokale vereniging. Ze  bestaat uit de bibliotheken van de deelnemende gemeenten Borsbeek, Malle, Ranst, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel.

Artikel 2. Toegankelijkheid

De openbare bibliotheken van Bibburen zijn een gemeentelijke dienst. De bibliotheken zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Artikel 3. Lid worden

Iedereen kan gratis lid worden van de bibliotheek op vertoon van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument. 

Voor kinderen jonger dan 12 jaar die lid willen worden van de bibliotheek is de toestemming vereist van een ouder of voogd.

Artikel 4. Dienstverlening

§4.1 Lenen van materialen

Materialen kunnen enkel door leden geleend worden met een geldige bibliotheek- of identiteitskaart.

Elk lid kan in elke gemeente van Bibburen 15 materialen gratis lenen voor een periode van 4 weken.

Materialen die een leeftijdsaanduiding hebben, kunnen niet geleend worden door iemand met een jongere leeftijd. 

In een bibliotheek met een zelfuitleensysteem is de lener verantwoordelijk voor het correct registreren van de materialen die men uitleent en terugbrengt.

De materialen kunnen door de lener op aanvraag of online tweemaal worden verlengd met 4 weken. Materialen die gereserveerd werden door een andere gebruiker kunnen niet worden verlengd.

Voor elk materiaal dat de gratis uitleenperiode overschrijdt, wordt een boete per openingsdag aangerekend. Bij het overschrijden van de leentermijn met een week ontvangt de lener wekelijks een aanmaning waarvoor een administratiekost wordt aangerekend en het posttarief bij een aangetekende zending. Indien de lener de leentermijn met 8 weken overschrijdt of een schuld van meer dan €10 heeft openstaan in één van de bibliotheken van Bibburen, wordt het lidmaatschap van alle bibliotheken van Bibburen automatisch geblokkeerd tot alle materialen zijn teruggebracht en de schuld is betaald.

Wanneer de bibliotheek gesloten is kan een lener materialen terugbrengen als er een inleverbus is. De materialen worden pas bij de eerstvolgende opening van de bibliotheek door een bibliotheekmedewerker ingenomen, die eventuele kosten kan aanrekenen voor het overschrijden van de leentermijn, de onvolledigheid of de beschadiging van ingeleverde materialen.

Bibliotheekmaterialen kunnen enkel worden teruggebracht in de gemeente waar ze werden geleend.

§4.2 Reserveren van materialen

Elk materiaal dat uitgeleend is, kan gratis worden gereserveerd. Een lid kan maximum 3 reservaties op hetzelfde moment hebben. Het gevraagde materiaal blijft 10 werkdagen beschikbaar en moet worden opgehaald met de bibliotheek- of identiteitskaart van de aanvrager.

§ 4.3 Lenen uit andere bibliotheken

De lener kan materialen uit andere bibliotheken in Vlaanderen aanvragen tegen een vergoeding. Het gevraagde materiaal blijft 10 werkdagen beschikbaar en moet worden opgehaald met de bibliotheek- of identiteitskaart van de aanvrager.

§4.4 Dienstverlening op maat

Voor dienstverlening op maat kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt met de bibliothecaris.

§ 4.5 Printen en kopiëren

Het aanbod printers en fotokopieertoestellen verschilt per bibliotheek. Voor het afdrukken op papier wordt een vergoeding aangerekend.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

§ 5.1 Algemeen

De bibliotheekkaart is persoonlijk, de naamdrager is verantwoordelijk voor het gebruik en de kaart mag dan ook niet worden overgedragen aan een derde.

De gebruiker moet het verlies van zijn kaart onmiddellijk melden. Bij verlies of diefstal van de bibliotheekkaart zonder melding aan de bibliotheek blijft de lener verantwoordelijk voor eventueel misbruik door middel van de kaart. Een nieuwe bibliotheekkaart kan aan de balie worden aangevraagd. Hiervoor betaalt de gebruiker een administratieve kost.

Een wijziging van adres- of contactgegevens moet door de gebruiker zo snel mogelijk worden gemeld aan de bibliotheek.

§ 5.2 Auteursrecht en kopieerrecht

De bibliotheekgebruiker is volledig verantwoordelijk voor eventuele inbreuken of misbruiken tegen de wettelijke bepalingen inzake kopiëren, auteursrechten en gebruiksrechten.

§ 5.3 Aansprakelijkheid

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien het geleende materiaal niet bruikbaar is en kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur van de gebruiker of voor verlies van gegevens.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen in de bibliotheek.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien computers, printers of computertoepassingen, zoals het internet, tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Het oneigenlijk gebruik van de ICT- apparatuur in de bibliotheek is verboden.

§5.4 Verlies of schade geleende materialen

Bij verlies van of schade aan een geleend materiaal moet de lener dit vergoeden. Bibliotheekmaterialen waarvan de uitleentermijn met meer dan twee maanden is overschreden worden als verloren beschouwd. De bibliotheek rekent hiervoor de aankoopprijs en eventuele verwerkingskosten van het materiaal aan. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, bepaalt de bibliothecaris de vergoeding.

Artikel 6. Huishoudelijke afspraken

Iedere bibliotheek hanteert huishoudelijke afspraken om de goede sfeer, de rust, de veiligheid en het comfort van alle bezoekers en het bibliotheekpersoneel te garanderen. De huishoudelijke afspraken vindt u op de website van elke bibliotheek.

Artikel 7. Bescherming privacy

De persoonlijke gegevens die door de bibliotheek genoteerd worden, worden opgenomen in een gebruikersbestand en zijn exclusief bestemd voor bibliotheekdoeleinden. De gegevens worden verzameld in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens.

U hebt het recht om uw gegevens en die van de aan uw zorg toevertrouwde minderjarigen in te zien en/of te verbeteren.

Artikel 8. Uitsluiten van dienstverlening

Inbreuken op het dienstreglement kunnen worden bestraft met de onmiddellijke, tijdelijke of definitieve uitsluiting van de bibliotheek. De bibliothecaris neemt daartoe de beslissing, indien mogelijk, nadat de gebruiker is gehoord. Alle onvoorziene gevallen worden behandeld door de bibliothecaris.

Artikel 9. Toepassingsgebied

Het huishoudelijk reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Wommelgem op 19 december 2013 wordt met ingang van 1 januari 2018 opgeheven door dit dienstreglement. Het nieuwe dienstreglement is van toepassing in alle bibliotheken die behoren tot de interlokale vereniging Bibburen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WOMMELGEM

Artikel 1 : Doelstelling

De gemeentelijke openbare bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Artikel 2: Openingsuren

Maandag: 18 - 20.30 u.
Dinsdag: 14 -  17 u.
Woensdag: 14 - 17 u.
Donderdag: 15 - 20.30 u.
Vrijdag: 9 - 12 u.
Zaterdag: 9.30 - 12.30 u.

Artikel 3

De uitlening is persoonlijk. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend. De audiovisuele materialen mogen niet gekopieerd worden. Overtredingen dienaangaande zijn volledig ten laste van de ontlener.

Artikel 4

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Bij het vaststellen van een beschadigd materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan de ontlener zelf aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Artikel 6

In de bibliotheek dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de rust en orde niet verstoord worden en dat de schikking van de materialen bewaard blijft.

Beschadiging van computers en/of programma's worden integraal betaald door de schadeverwekker.

Artikel 7

De leners hebben enkel toegang tot de voor het publiek bestemde lokalen. In het gebouw mag niet gerookt worden. Personen op rolschaatsen e.d. worden niet toegelaten. Dieren zijn niet toegelaten, tenzij assistentiedieren.

Artikel 8

De naslagwerken en de dagbladen kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. De tijdschriften zijn uitleenbaar, met uitzondering van het laatste nummer. Voor bepaalde tijdschriften kan de bibliothecaris beslissen ze enkel ter raadpleging beschikbaar te houden. Fotokopiëren is mogelijk op voorwaarde dat de auteursrechten worden gerespecteerd.

Artikel 9

Alle eventuele kosten ( bv. kopies, drank...) zijn vervat in een retributiereglement opgesteld door de gemeenteraad.

Artikel 10

Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. De bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.

Artikel 11

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Artikel 12

Door zich in de bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit huishoudelijk reglement, dat hem bij inschrijving wordt overhandigd.

RETRIBUTIEREGLEMENT

Artikel 1

De gemeente heft van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een retributie op het gebruik en het ontlenen van materialen van de Openbare Bibliotheek Wommelgem.

Artikel 2

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

•Lidgeld : gratis

•Overschrijden van de uitleentermijn: de retributie voor het laattijdig terugbezorgen van ontleende materialen bedraagt € 0,15 per openingsdag en per geleend object.

•Ingeval verloren, beschadigde en niet-teruggebrachte materialen wordt een retributie aangerekend overeenkomstig de aankoopprijs en eventuele verwerkingskosten van het materiaal. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, bepaalt de bibliothecaris de vergoeding.

•Internet- en kleurenprints : € 0,12

•Fotokopieën zwart/wit: € 0,05

•Administratiekost voor aanmaning: € 0,50

•Verzendingskost van aangetekende zending: posttarief

•Vergoeding aanvragen andere bibliotheek: € 5,00 + eventueel bijkomende kosten leverancier

•Vergoeding nieuwe bibliotheekkaart: € 2,50

•Koffie en thee: € 1,00 per tas

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de houder van de lenerskaart of door degene die er burgerlijk verantwoordelijk voor is en gebruik maakt van de dienstverlening in de vestiging van de openbare bibliotheek van Wommelgem.

Artikel 4

De retributie moet contant betaald worden. Er wordt geen terugbetaling van retributie toegestaan. 

 

 

Deze reglementen zijn goedgekeurd op de gemeenteraad zitting 21/09/2017.